Når du lejer et erhvervslejemål hos os

Nedenfor kan du læse mere om, hvad det vil sige at leje erhvervslejemål hos Pless Ejendomsselskab, og hvad du skal være særlig opmærksom på, når du indgår i en lejeaftale med os.

Erhvervslejeres rettigheder og forpligtelser er individuelt fastsat i lejekontrakten, der har afsæt i erhvervslejeloven.

Lejekontrakter er fortrolige. I får som lejer en kopi af lejekontrakten med underskrifter.

Har I spørgsmål til lejekontrakten, er I velkommen til at kontakte os på telefon 8282 1144 eller mail kontakt@pless-ejendomme.dk.

I den periode, I bor i erhvervslejemålet, skal I betale leje hver måned eller hvert kvartal, alt efter hvad der er aftalt i lejekontrakten.

Lejen skal betales den 1. i hver måned. Er den 1. en lørdag eller helligdag, forfalder lejen først den første hverdag herefter.

Lejen skal betales til Proper. Det fremgår i jeres lejekontrakt, hvor meget I skal indbetale, og hvilket kontonummer, I skal overføre lejen til.


Betalingsservice

Vi anbefaler, at I anvender betalingsservice, så I er sikre på, at lejen bliver betalt til tiden. I kan tilmelde jer betalingsservice via jeres netbank.

Er I ikke tilmeldt ordningen, modtager I et indbetalingskort. Det er vigtigt, at I husker at indtaste jeres referencenummer, så vi altid kan identificere jeres betaling.

Der er huslejereguleringer hvert år. Så I skal huske at ændre i jeres faste betaling af leje, såfremt der er huslejereguleringer. Yderligere fremgår i jeres lejeaftale.

Rykkerprocedure
Regler om betaling af lejen, m.m. følger Lejelovens regler. Bliver lejen ikke betalt rettidigt, rykker vi i henhold til Lejelovens regler, ligesom I bliver opkrævet et påkravsgebyr.

Skulle I komme i en situation, hvor I bliver forsinket med jeres indbetaling af leje, skal I kontakte os i god tid. Vi er dog alligevel nødsaget til at følge vores rykkerprocedure.

Hvis der opstår skader i lejemålet eller på ejendommen, eller er der spørgsmål til driften, kan I kontakte os på telefon 8282 1144 inden for normal arbejdstid, som er mandag til fredag, kl. 8.00 til 16.00.


Akutte skader uden for normal arbejdstid
Opstår der akutte skader uden for normal arbejdstid, kan I også kontakte os på telefon 8282 1144, og I vil blive viderestillet til en medarbejder hos Pless Ejendomsselskab.

Vær opmærksom på, at der skal være tale om akutte eller på anden vis uopsættelige problemer, hvis udbedringen ikke kan udsættes til næstkommende hverdag. Vær ligeledes opmærksom på følgende:

 • Såfremt problemet ikke opfylder kravet om at være akut og af uopsættelig karakter, vil du som lejer blive pålagt omkostninger forbundet med vagtudkaldet.
 • Såfremt udbedringen er omfattet af lejernes almindelige vedligeholdelsesforpligtelser, vil udgiften til tilkald af en håndværker elektriker, låsesmed, m.v. blive pålagt lejer.

Pless Ejendomsselskab sørger for at finde en fagperson, som kan udbedre skaden eller skaderne.

Lejers vedligeholdelsespligt
Har I som lejere selv vedligeholdelsespligten, skal I selv sørge for udbedring og betale for reparationen.

Eksempler på sådanne skader er vandhaner og toiletter, der er blevet ødelagt af kalk- og rustaflejringer, eller en rude I har slået stykker.

Inden I flytter ind i jeres lejemål, har vi gennemgået lejemålet for fejl og mangler. Det er også kontrolleret, at eventuelle istandsættelsesarbejder og indretningsarbejder er udført og afsluttet i den stand og kvalitet, som er aftalt i lejekontrakten.

Når I flytter ind i lejemålet, skal der sørges for følgende:

 • I får udleveret nøgler/kort til lejemålet.
 • I aftaler ordlyd og udformning af navneskilt eller andre skilte.
 • I aflæser elmålerstanden og aftaler, hvem der indberetter til forsyningsselskabet.
 • I tjekker, at alle forbrugsmålere (varme, vand, el og andet) er blevet aflæst. I skal tilmeldes som nye lejere.
 • I er selv ansvarlige for tilmelding til elforsyningen, hvis der er selvstændige elmålere i lejemålet.
 • I tjekker, at installationerne, såsom haner i køkken/på toilettet, låse, vinduer og døre og evt. elevator virker.
 • I gennemgår fælles installationer på ejendommen, herunder elevator, ventilation, køl, alarmer. Udlejer har vedligeholdelsesansvaret.
 • I gennemgår praktiske forhold på ejendommen.
 • I får udleveret en indflytningsrapport.

I kan benytte indflytningsrapporten som et tjekskema for at sikre, at lejemålet er i orden. På indflytningsrapporten kan I notere eventuelle fejl og mangler. Fejl og mangler skal dog også indberettes til os inden for 14 hverdage på mail: kontakt@pless-ejendomme.dk.

Vi anbefaler, at I tager billeder af lejemålet, inden I tager det i brug. På den måde er det lettere at huske, hvordan lejemålet så ud, når I engang skal fraflytte.

Er der fejl og mangler ved lejemålet, aftales det, om I ønsker en udbedring, eller om det blot skal registreres, så der kan blive taget højde for dem ved fraflytning.

Opsigelse af lejemålet skal ske skriftligt, og opsigelsen skal være modtaget hos os senest den 1. inden for normal arbejdstid, som er mandag til fredag, kl. 8.00 til 16.00. Så kan opsigelsesvarslet beregnes fra og med samme dato. Det er underordnet, om opsigelsen fremsendes per post, anbefalet post eller e-mail.

Skriv gerne et kundenummer, navnet på jeres virksomhed, kontaktoplysninger på en repræsentant og adresse på lejemålet i opsigelsen. Det vil gøre det lettere for os at registrere oplysningerne. Det skal også tydeligt fremgå af opsigelsen per hvilken dato, opsigelsen ønskes, og der skal være tydeligt navn på den, der underskriver opsigelsen.

Hvis I er et selskab, kan I ligeledes sende dokumentation for, at det er den eller de tegningsberettigede, der har underskrevet opsigelsen.

Bekræftelse af opsigelsen
Når vi har modtaget jeres opsigelse, sender vi en bekræftelse af opsigelsen på mail. I vil desuden få besked om følgende:

 • Hvornår I skal fraflytte lejemålet.
 • Hvilken stand lejemålet skal afleveres i.
 • At samtlige nøgler til lejemålet skal afleveres.
 • At elaflæsning skal ske i forbindelse med fraflytningen.
 • At eventuelle nye lejere løbende skal have adgang til at bese lejemålet.

Vi fremsender desuden et skema, hvor I bedes anføre jeres CVR. nr., telefonnummer samt registrerings- og kontonummer til den bank, en eventuel fraflytningssaldo kan overføres til. Herefter bedes I returnere skemaet til os.

Vi ønsker selvfølgelig at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt, og I vil derfor blive kontaktet af os kort tid efter opsigelsen, da vi skal have adgang til at besigtige lejemålet.

Når opsigelsen er blevet bekræftet, og I har fået oplyst fraflytningsdagen, kontakter vi jer for at aftale en dag, hvor vi kan udføre et flyttesyn, hvor vi gennemgår lejemålet sammen med jer.

Under flyttesynet bliver der krydset af i en rapport, hvilke arbejder der skal udføres i lejemålet.

Istandsættelse
Lejemålet skal istandsættes i jeres lejeperiode og inden jeres endelige opsigelsesdato. Det vil typisk være 10-14 dage før den dag, I ikke længere er lejere at lejemålet.

Istandsættelseskravet aftales og afhænger af lejekontraktens formuleringer.

Udgiften hertil fastlægges – eventuelt ved, at der indhentes tilbud på de aftalte arbejder – og selve istandsættelsen udføres senere. Arbejderne bliver prisfastsat ud fra tilbud, og beløbene fra de indhentede tilbud i forhold til udflytningsrapporten, afregnes ved flytteafregningen.

Lejemålet skal istandsættes i jeres lejeperiode og inden jeres fraflytning.

Istandsættelseskravet aftales og afhænger af lejekontraktens formuleringer.

Udgiften hertil fastlægges – eventuelt ved, at der indhentes tilbud på de aftalte arbejder – og selve istandsættelsen udføres senere. Arbejderne bliver prisfastsat ud fra tilbud, og beløbene fra de indhentede tilbud i forhold til udflytningsrapporten, afregnes ved flytteafregningen.

Ved flyttesynet registrerer vi – eller ejendommens vicevært – nummeret på den elmåler, der forsyner lejemålet med el. Hvis I ikke har aflæst måleren og indberettet tallet til forsyningsselskabet, sørger vi for at gøre det.

Når flyttesynet er afsluttet, har I som lejer ikke længere adgang til lejemålet. Derfor skal alle nøgler/kort afleveres. Vi sørger også for at tage billeder af lejemålet som dokumentation for lejemålets stand ved fraflytningen.

Når flytterapporten er udfyldt af os, modtager I et eksemplar. Som en kvittering for, at I har modtaget flytterapporten, skal den underskrives af jer eller jeres repræsentant – alternativt fremsendes den med anbefalet brev til jeres nye adresse.

Når alle regninger på istandsættelsesarbejdet foreligger, eller det er aftalt, hvad planlagte istandsættelsesarbejder vil koste, så udarbejder vi en flytteafregning. Udviser flytteafregningen et overskud, afregner vi beløbet pr. check eller overfører beløbet til den konto, vi har fået oplyst. Vi forsøger at afregne i løbet af et par uger fra fraflytningsdatoen.

Afståelse betyder i princippet, at en erhvervslejer overdrager sit lejemål til en anden – med udlejers samtykke. Det kan f.eks. være, når en erhvervslejer ønsker at sælge sin forretning til en anden, hvor lejemålet skal følge med i salget.

Lejeren overdrager sine rettigheder og forpligtelser i forhold til udlejer, til en ny lejer, som indtræder i lejekontrakten.

I sin rene form indebærer afståelsen, at den nye lejer indtræder i (fortsætter) lejemålet på uændrede vilkår.

Der er forskellige regler for afståelse i Erhvervslejeloven. Hvorvidt I som lejer har afståelsesret eller ej kan være kompliceret at finde ud af, men kontakt os gerne på telefon 8282 1144 eller mail kontakt@pless-ejendomme.dk ved spørgsmål om afståelse.